Your search results

Privacy en cookie beleid

Wa-Costa Properties 2015 S.L. (Wa-Costa)

Privacy en Cookie Beleid

Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018

Wa-Costa Properties 2015 S.L. begrijpt dat privacy belangrijk is voor u en dat u bezorgd bent over de manier waarop uw gegevens worden gebruikt en gedeeld online. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die wa-costa.com bezoekt en verzamelen en gebruiken informatie op een manier die nuttig is voor u en op een wijze die in overeenstemming is met uw rechten en onze verplichtingen krachtens de wet.

Wij verbinden ons ertoe de Europese wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te respecteren. Voor vragen over het beleid met betrekking tot gegevensverwerking kunt u per e-mail contact met ons opnemen via het adres info@wa-costa.com.

Dit beleid geldt voor het gebruik van alle door ons verzamelde gegevens in verband met het gebruik van wa-costa.com.

Lees aandachtig dit privacy beleid en zorg ervoor dat u het begrijpt. Uw aanvaarding van ons privacy beleid wordt geacht plaats te vinden bij uw eerste gebruik van wa-costa.com. Als u niet akkoord gaat met dit privacy beleid, moet u het gebruik stopzetten van wa-costa.com.

1. Definities en interpretaties

In dit beleid worden de volgende begrippen geacht de volgende betekenis hebben:

“Onze site” , “website”  betekent wa-costa.com;

“Wij / ons / onze” betekent Wa-Costa Properties 2015 S.L. (Wa-Costa), een bedrijf geregistreerd onder nummer B93433886 in Spanje waarvan de maatschappelijke zetel is Calle Reina Victoria Eugenia 2 Bloque 10 4B, 29640 Fuengirola.

2. Informatie over ons

Onze website wa-costa.com wordt geëxploiteerd door Wa-Costa Properties 2015 S.L., een bedrijf geregistreerd onder nummer B93433886 in Spanje waarvan de maatschappelijke zetel is Calle Reina Victoria Eugenia 2 Bloque 10 4B, 29640 Fuengirola.

Eventuele problemen inzake gegevensbescherming moeten worden gericht aan: Robin Moerenhout met wie contact kan worden opgenomen via info@wa-costa.com

Wa-Costa Properties 2015 S.L. (Wa-Costa) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

3. Scope – Toepassing privacy beleid?

Dit privacy beleid is alleen van toepassing op uw gebruik van wa-costa.com. Het is niet van toepassing op websites die gekoppeld zijn aan wa-costa.com. We hebben geen controle over de manier waarop uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door andere websites en wij raden u aan het privacy beleid van dergelijke websites te controleren voor het verstrekken van gegevens aan hen.

4. Welke gegevens verzamelen wij?

Wa-Costa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Sommige gegevens worden automatisch verzameld door wa-costa.com (voor meer details, zie paragraaf 12 over ons gebruik van cookies), andere gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig verstrekt en ons toestemming geeft om deze te gebruiken voor de in punt 5 vermelde doeleinden.

Afhankelijk van uw gebruik van wa-costa.com, kunnen wij sommige of alle van de volgende gegevens te verzamelen:

Naam

Contact informatie zoals e-mailadressen en telefoonnummers

Taalkeuze

Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses

IP-adres (automatisch verzameld)

Het type webbrowser en versie (automatisch verzameld)

Besturingssysteem (automatisch verzameld)

Een lijst met URL’s die beginnen met een verwijzende site, uw activiteit op onze site, en de site waar u op afslaat (automatisch verzameld)

 5. Hoe gebruiken we uw gegevens?

Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de EU-verordening algemene gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (GDPR). Meer informatie over beveiliging staat in hoofdstuk 6, hieronder.

Wij gebruiken uw gegevens om de best mogelijke producten en diensten aan te bieden. Dit omvat:

 • Personaliseren van en het afstemmen van uw ervaring op wa-costa.com;
 • Het leveren van onze producten en diensten aan u;
 • Het personaliseren van en het afstemmen van onze producten en diensten voor u;
 • Reageren op uw communicatie;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en e-mail updates waarop u heeft geabonneerd (u kunt steeds afmelden op elk gewenst moment);
 • Marktonderzoek;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het analyseren van uw gebruik van wa-costa.com en het verzamelen van feedback om ons in staat te stellen het gebruikersgemak van wa-costa.com voortdurend te verbeteren
 • Onder GDPR zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke gegevens rechtmatig, eerlijk en transparant zijn verwerkt, zonder schade te berokkenen aan uw rechten. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verwerken als ten minste één van de volgende voorwaarden zijn vervuld:
  1. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;
  3. de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen;
  4. de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  5. de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang
  6. de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belangen door ons of door een derde partij nagestreefd, uitgezonderd wanneer deze belangen moeten wijken voor de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

6. Hoe en waar bewaren we uw gegevens?

Wa-Costa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en / of voor zo lang als we uw toestemming hebben. In ieder geval zullen we jaarlijks een onderzoek uitvoeren om na te gaan of het nodig is om uw gegevens te bewaren.

Uw gegevens worden alleen opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte ( “de EER”) (De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Als we van plan zijn uw gegevens buiten de EER op te slaan zullen wij altijd uw toestemming op voorhand vragen.

We gebruiken de volgende methoden om uw gegevens op te slaan:

On-premises digitale data-opslag

On-premises fysiek hard copy bestanden

Cloud-gebaseerde digitale opslag

De veiligheid van gegevens is van groot belang voor ons. We hebben geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de gegevens die zijn verzameld via onze site veilig te beschermen. Stappen die we nemen om uw gegevens te beveiligen en te beschermen zijn onder meer:

Personeel awareness training op het belang van persoonlijke gegevens

De gegevens worden alleen geopend door bevoegd personeel

Alle medewerkers hebben vertrouwelijke overeenkomsten ondertekend

Niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk om te onthouden dat de overdracht van gegevens via het internet niet volledig veilig kan zijn en dat u wordt geadviseerd om passende voorzorgsmaatregelen te nemen bij het verzenden van gegevens naar ons via het internet.

7. Delen wij uw gegevens?

Wij kunnen uw gegevens delen met andere bedrijven in onze groep. Dit geldt ook voor onze vestigingen en / of onze holding en haar dochterondernemingen.

Wa-Costa verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wa-Costa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Dit is een lijst van derden met wie we enkele of al uw gegevens kunnen delen:

WordPress voor het contactformulier
MailChimp voor nieuwsbrieven

Wa-Costa verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief (zowel op papier als elektronisch), wanneer u via de website een verzoek om informatie over een woning indient, wanneer u een contactformulier invult wanneer u naar ons toe komt tijdens een evenement of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt (e-mail, telefoon, e-mail, …).

In sommige gevallen verwerkt Wa-Costa ook gegevens die het van derden verkrijgt (promoters, partneragentschappen, zakelijke partners, enz.) met het doel u interessante aanbiedingen aan te bieden.

Ongeacht kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan projectontwikkelaars als onderdeel van uw vragen en interesse in onroerend goed in Spanje, een reservering of aankoop van onroerend goed.

8. Wat gebeurt er als ons bedrijf in andere handen overgaat?

We kunnen in de loop van de tijd het bedrijf uitbreiden of verkleinen en dit kan de verkoop en / of de overdracht van de controle van alle of een deel van onze activiteiten inhouden.

Gegevens van gebruikers die deel uitmaken van het deel van onze business en die relevant zijn voor de werking zullen worden overgedragen samen met dat deel aan de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij. Onder de voorwaarden van dit privacy beleid wordt toegestaan ​​om de gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld door ons.

In het geval uw gegevens op deze manier worden overgedragen, zult u niet gecontacteerd worden op voorhand en op de hoogte gesteld worden van de wijzigingen. Wanneer men echter contact met u neemt zal u de keuze hebben van uw gegevens te verwijderen of akkoord te geven tot gebruik door de nieuwe eigenaar.

9. Hoe kunt u bepalen waar uw gegevens voor worden gebruikt?

Wanneer u informatie verstrekt via wa-costa.com, kunt u opteren om het gebruik van uw gegevens te beperken. Wij streven ernaar om u een sterke controle te geven over het gebruik van uw gegevens (inclusief de mogelijkheid om te kiezen voor het ontvangen van e-mails van ons en de mogelijkheid om af te melden via de links in onze e-mails).

10. Uw recht op wijzigen informatie

U heeft toegang tot bepaalde delen van wa-costa.com zonder enige verstrekking van informatie. Echter, om alle functies van wa-costa.com te gebruiken kan het nodig zijn bepaalde gegevens te verzamelen.

U kunt het gebruik van Cookies via uw internet browser beperken. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 12 van onze Cookie Policy.

U kunt uw toestemming intrekken om uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deel 5 te gebruiken op elk gewenst moment door contact met ons op te nemen zoals beschreven in punt 15. Wij zullen uw gegevens dan uit onze systemen te verwijderen. U erkent echter dat dit ons vermogen om de best mogelijke producten en diensten aan te bieden kan beperken.

11. Hoe krijgt u toegang tot uw gegevens?

U hebt het wettelijk recht om te vragen naar een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wa-Costa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uzelf of een ander, door uzelf aangeduide organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wa-costa.com.

Wa-Costa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wa-costa.com

12. Cookies

Wa-Costa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wa-Costa gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Wa-costa.com plaatst first party cookies op uw computer of apparaat. First party Cookies zijn rechtstreeks door ons geplaatst en worden alleen gebruikt door ons. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Door het gebruik van wa-costa.com ontvangt u ook een aantal derde partij cookies op uw computer of apparaat. Third party Cookies zijn degenen die door andere websites, diensten en / of andere partijen worden geplaatst. Onze site maakt gebruik van analytics diensten van derden. Website analytics verwijst naar een reeks van instrumenten die worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gebruiksstatistieken, waardoor we beter begrijpen hoe mensen gebruik maken van onze website. Dit is een lijst van aanbieders van derden analytics we op dit moment te gebruiken:

google analytics

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

13. Samenvatting van uw rechten onder GDPR

Onder de GDPR, heeft u:

het recht op toegang tot, verwijdering of correctie van uw persoonlijke gegevens door ons te contacteren;

het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit;

te worden geïnformeerd voor welke gegevens verwerking plaatsvindt;

de juiste verwerking te beperken;

het recht om gegevens over te dragen;

u te verzetten tegen verwerking van uw persoonsgegevens;

rechten op geautomatiseerde besluitvorming en profiling (zie 14 hieronder).

Om één ​​van de voorgaande rechten af ​​te dwingen of als u andere vragen heeft over wa-costa.com of dit privacy beleid, neem dan contact met ons op met behulp van de in punt 15 vermelde details.

14. Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

14.1 In het geval dat we gebruik maken van persoonsgegevens voor de toepassing van geautomatiseerde besluitvorming en deze beslissingen een wettelijke (of soortgelijk significant effect) op u hebben, heeft u het recht om dergelijke beslissingen aan te vechten op grond van de GDPR, het aanvragen van menselijk ingrijpen die uiting geven aan hun eigen standpunt, en het verkrijgen van een verklaring van de beslissing door ons.

14.2 De rechten in paragraaf 14.1 beschreven zijn niet van toepassing in de volgende gevallen:

 1. De beslissing is noodzakelijk voor de inwerkingtreding, of de uitvoering van een contract tussen de u en ons;
 2. Het besluit wordt toegestaan ​​door de wet; of
 3. U heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven.

Waar wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het profiling doeleinden, geldt het volgende:

  1. Duidelijke informatie met uitleg over de profilering zal worden verstrekt, met inbegrip van de betekenis en de mogelijke gevolgen;
  2. Gepaste wiskundige of statistische procedures zullen worden gebruikt;
  3. Technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd die nodig zijn om de kans op fouten te minimaliseren en om dergelijke fouten gemakkelijk te corrigeren; en
  4. Alle persoonsgegevens die worden verwerkt voor profilering doeleinden moeten worden beveiligd om discriminerende gevolgen voortvloeiende uit het opstellen van profielen te voorkomen.

15. Contact opnemen

Als u vragen heeft over wa-costa.com of dit privacy beleid, neem dan contact met ons op via e-mail op info@wa-costa.com, telefonisch op +34 634 59 66 60, of per post Calle Reina Victoria Eugenia 2 Bloque 10 4B, 29640 Fuengirola.

Zorg ervoor dat uw vraag duidelijk is, vooral als het een verzoek betreft om informatie over de gegevens die we over u verzamelen en bewerken (zoals op grond van artikel 11, hierboven).

16. Wijzigingen in ons privacy beleid

Wij kunnen dit privacy beleid wijzigen als we dit nodig achten of indien de wet dit nodig acht. Eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk worden geplaatst wa-costa.com en u wordt geacht de voorwaarden van het privacy beleid op uw eerste gebruik van wa-costa.com na de wijzigingen te hebben aanvaard. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.

17. Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot of het gebruik van de wa-costa.com aanvaardt u zich te schikken naar en gebonden te zijn door deze gebruiksvoorwaarden alsook door het privacy beleid. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u geen gebruik maken van de website.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden en daarom nodigen wij u uit regelmatig hun inhoud te verifiëren.

Intellectuele eigendomsrechten. Deze website en de inhoud die wordt verstrekt in de website, met inbegrip van en niet beperkt tot, de teksten, grafisch materiaal, logo’s, iconen, beelden, video’s, geluid en software, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten gehouden door Wa-Costa en/of derden en mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, verdeeld, gepost, gedownload, overgedragen of gebruikt worden zonder de voorafgaande toestemming van de Wa-Costa, dit zonder afbreuk aan de mogelijkheid van het downloaden, het weergeven en printen van materiaal voor louter persoonlijke doeleinden zoals toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden, op voorwaarde dat u het materiaal op generlei wijze wijzigt en dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsmededelingen intact houdt.

Links naar andere websites. Hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gebruiksgemak aangeboden. Wa-Costa heeft deze websites van derden niet herzien, heeft geen controle over hen en is niet verantwoordelijk voor om het even welk van deze websites of hun inhoud. Als u besluit om één van deze websites van derden te bezoeken, doet u dit volledig op uw eigen risico.

Verboden gebruik. U mag de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken. U mag niet overgaan tot toegang, opslag, distributie of verzending van virussen of enige inhoud gedurende uw gebruik van de Website die: (i) onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend of racistisch of etnisch beledigend is; (ii) illegale activiteit vergemakkelijkt; (iii) seksueel expliciete afbeeldingen uitbeeldt; (iv) onrechtmatig geweld bevordert; (v) discriminerend is op basis van ras, geslacht, kleur, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of enige andere illegale activiteit; of (vi) schade of letsel aan een persoon of eigendom veroorzaakt.

Compare